tam

cac-mon-anhb

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

hinhanh

447840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
144
688
200030
2687
4186
447840

Your IP: 3.234.221.162
2021-04-15 13:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hoà Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2007

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG KIM BÔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  01 /QĐ-TTĐD, ngày 19 tháng 08 năm 2007 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi)

 
   

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi là cơ sở của hệ thống các Trung tâm điều dưỡng của Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội thực hiện chức năng chức năng điều dưỡng sức khoẻ cho đối tượng là người có công với cách mạng thuộc tỉnh Hoà Bình và một số tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động, giao dịch, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước Việt Nam hiện hành và quy định của các cơ quan chức năng. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và chỉ đạo phân công nhiệm vụ, chức năng cho từng phòng và các bộ phận công tác cho đến từng nhân viên và người lao động. Chịu sự chỉ đạo và quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng của tỉnh Hoà Bình.

Điều 2:

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đã được quy định tại Quyết định thành lập số: 3004/ QĐ-UB, ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

- Tiếp nhận người có công trong và ngoài tỉnh theo quy định của Nhà nước và kế hoạch điều dưỡng hàng năm của địa phương hoặc Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

- Tổ chức khám sức khoẻ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng vận động, hướng dẫn rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho người có công.

- Hướng dẫn, tư vấn cho người có công về việc chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ của bản thân.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để hợp đồng tiếp nhận điều dưỡng cho cán bộ, công chức, người lao động trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng theo chế độ.

- Khai thác cơ sở kỹ thuật hiện có để kết hợp thực hiện các dịch vụ kinh doanh nghỉ dưỡng.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị cho công tác điều dưỡng, quản lý công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình giao.

Điều 3:

Thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các Mục tiêu, Chương trình, Kế hoạch công tác mà đơn vị đề ra.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 4: Những việc phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Trung tâm:

1. Những biện pháp thực hiện Mục tiêu, Chương trình, Kế hoạch công tác của đơn vị đề ra đảm bảo đúng chính sách chế độ, pháp luật của Nhà nước quy định.

2. Các Mục tiêu, Chương trình, Kế hoạch công tác mục tiêu, phương hướng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và những kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền về lĩnh vực công tác của Trung tâm.

3. Công tác tổ chức, quản lý cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp công việc điều động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo đội ngũ nhân viên, nhận xét đánh giá cán bộ nhân viên.

4. Tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị,  chăm lo công tác đời sống cho cán bộ viên chức trong đơn vị.

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm.

1. Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất về công tác lãnh đạo đơn vị. Quyết định toàn bộ các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác của đơn vị, trên cơ sở thống nhất toàn đơn vị.

2. Ngoài việc phụ trách chung còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo một số công việc của phòng, bộ phận công tác. Đồng thời phân công các Phó giám đốc giúp giám đốc phụ trách một số phòng, bộ phận công tác trong đơn vị

3. Có trách nhiệm quyết định những công việc đột xuất do cần thiết phải giải quyết ngay sau đó thông báo lại cho tập thể lãnh đạo biết để cùng có trách nhiệm chỉ đạo.

4. Duyệt và điều hành các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo cải đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên và người lao động. Giám đốc Trung tâm đứng chủ tài khoản, đảm bảo việc hoạt động tài chính của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 6: Trách nhiệm quyền hạn của Phó giám đốc.

1. Các phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những phần việc được phân công và liên đới chịu trách nhiệm với Giám đốc Trung tâm trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và pháp luật về việc đã được phân công phụ trách.

2. Phó giám đốc khi được uỷ quyền thay mặt Giám đốc giải quyết mọi công việc của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt. Sau đó phải báo cáo lại cho Giám đốc biết và cùng Giám đốc chịu trách nhiệm về những công việc đã giải quyết nói trên.

3. Có trách nhiệm bàn bạc, đề xuất với giám đốc và cùng Giám đốc tham gia lãnh đạo, điều hành giải quyết các nội dung công việc của đơn vị.

Điều 7: Trách nhiệm, quyền hạn của các Trưởng, Phó phòng của Trung tâm

1. Các trưởng, phó phòng, giúp việc cho Giám đốc. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc về tổ chức quản lý lĩnh vực công tác đã được phân công điều hành, sử dụng phân công cán bộ và mọi hoạt động công tác của phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Tham dự các cuộc họp do lãnh đạo Trung tâm triệu tập, có trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo về chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của phòng, quản lý cán bộ công nhân viên, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của phòng mình quản lý.

3. Chấp hành chế độ báo cáo tháng, quý, năm. Có trách nhiệm phối hợp với các phòng liên quan của đơn vị để tổ chức tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành mọi chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, kế hoạch công tác và sự điều hành của lãnh đạo Trung tâm.

4. Cấp phó giúp việc cấp trưởng, chịu sự điều hành, phân công của cấp trưởng. Cùng cấp trưởng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về hoạt động của phòng và bộ phận công tác quản lý. Chịu trách nhiệm cụ thể do cấp trưởng phân công.  

Điều 8: Trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ nhân viên.

1. Cán bộ công nhân viên chức có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi theo đúng quy định của Bộ luật Lao động quy định chung và các văn bản pháp luật của nhà nước. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng đơn vị về thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng nhau giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phát huy tinh thần năng động sáng tạo cải tiến lề lối làm việc. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của cơ quan và các đoàn thể quần chúng. Đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh theo phương châm phê bình và tự phê bình. Không phát ngôn sai sự thật, nội dung thiếu lành mạnh, gây bè phái ảnh hưởng tới sự đoàn kết chung.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN TRONG TRUNG TÂM

 Điều 9: Trách nhiệm quyền hạn của các phòng, bộ phận công tác.

1. Phòng Hành chính tổng hợp:

- Công tác tổ chức cán bộ: Quản lý tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo Pháp lệnh cán bộ, công chức. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Quản lý hồ sơ cán bộ, thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, viên chức.

- Công tác tổng hợp : Theo dõi, quản lý tài sản của đơn vị, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của trung tâm. Tổng hợp tình hình các mặt công tác của Trung tâm, thực hiện chế độ báo cáo thông tin định kỳ hoặc đột xuất, đề xuất chương trình hàng tháng, quý, năm.

- Công tác kế toán tổng hợp: Là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được cấp về đơn vị. Phối hợp với các phòng trong đơn vị, lập dự toán, bảo vệ dự toán, cấp phát, thanh quyết toán, báo cáo các nguồn kinh phí của đơn vị theo quy định hiện hành.

- Công tác hành chính, quản trị: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về công tác hành chính của đơn vị. Đề xuất mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản các tài sản trang thiết bị làm việc của cơ quan.

          - Công tác văn thư lưu trữ: Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý sắp xếp, vào sổ theo dõi công văn đi, đến trình lãnh đạo duyệt, lưu trữ, bảo mật tài liệu của cơ quan theo quy định. Quản lý con dấu. Đánh máy văn bản được duyệt, kiểm tra thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản, photo in ấn tài liệu văn bản, chuyển phát tài liệu đến nơi quy định.

-Quản lý và điều hành các bộ phận Lễ tân, Buồng phòng nghỉ, Hội trường hội nghị.

2. Phòng Nghiệp vụ điều dưỡng:

- Công tác xây dựng kế hoạch, chương trình điều dưỡng: Tổ chức lập kế hoạch điều dưỡng, kế hoạch mua sắm đồ dùng sinh hoạt theo chế độ quy định. Tiếp nhận người có công vào nghỉ dưỡng theo kế hoạch hàng năm.

- Công tác nghiệp vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng: Theo dõi, trực tiếp chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe cho đối tượng người có công đến điều dưỡng; nếu có đối tượng đột xuất phát bệnh thì phải theo dõi diễn biến của người bệnh, thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu để chuyển đến bệnh viện xét thấy cần thiết.

- Quản lý, bảo quản, cấp phát thuốc bổ, thuôc bệnh, sử dụng dụng cụ y tế phục vụ đối tượng điều dưỡng theo sự phân công. Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tiếp đón người có công đến nghỉ dưỡng. Vật lý trị liệu, thực hiện các quy trình kỹ thuật của ngành y tế liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

- Công tác quản lý cấp dưỡng, buồng bàn: Xây dựng kế hoạch cấp dưỡng hàng tuần, tháng, quý, năm cho đối tượng. Quản lý nhà ăn, thực hiện chế dộ ăn uống, khẩu phần ăn hàng ngày theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10:  Các mối quan hệ công tác.

1. Quan hệ giữa Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là đơn vị chịu sự quản lý nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của công tác  và hoạt động của đơn vị.

2. Quan hệ giữa Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi và các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động xã hội các huyện, thành phố trong toàn tỉnh là mối quan hệ phối hợp thực hiện các chính sách xã hội.

3. Quan hệ giữa lãnh đạo Trung tâm  với các phòng, tổ nhóm trong đơn vị là mối quan hệ chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện. Các đồng chí trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc Trung tâm về quản lý lĩnh vực được phân công và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Quan hệ giữa các phòng, Tổ nhóm của Trung tâm  là mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm, cùng thực hiện nhiệm vụ được giám đốc Trung tâm giao.

5. Quan hệ giữa các công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc tại các phòng, tổ công tác trong Trung tâm là mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chịu sự phân công điều hành chung của trưởng phòng, phụ trách tổ công tác.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

 Điều 11:

Chế độ quản lý công văn giấy tờ và ký các văn bản thuộc Trung tâm

1. Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung và đảm bảo nguyên tắc pháp quy của Nhà nước. Giám đốc Trung tâm ký phát hành những văn bản quan trọng thuộc phạm vi của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm: Báo cáo về kế hoạch năm,, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm.

2. Đồng chí phó giám đốc được phân công phụ trách công việc theo phòng chuyên môn nào thì ký văn bản thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chuyên môn công tác đó và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trước giám đốc Trung tâm. Trong trường hợp cần thiết ký các văn bản thay giám đốc đi vắng sau đó phải báo cáo lại.

  - Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm chỉ ký vào các văn bản thuộc về chuyên môn nghiệp vụ khi trưởng hoặc phó phòng đã có chữ ký kiểm tra hoặc ý kiến đề nghị.

3. Mọi văn bản đi, đến được vào sổ quản lý công văn giấy tờ theo quy định. Những văn bản quan trọng, mật không được đem về nhà hoặc tự ý thông báo, cung cấp số liệu tình hình cho người không có trách nhiệm khi chưa được phép của giám đốc Trung tâm.

4. Những số liệu của Trung tâm được quản lý theo quy định hành chính khi báo cáo hoặc cung cấp số liệu ra ngoài cơ quan phải được sự đồng ý của giám đốc Trung tâm. Văn thư lưu trữ phải có trách nhiệm giữ gìn, quản lý, sử dụng con dấu theo đúng nguyên tắc, chức năng được giao.

Điều 12: Chế độ thông tin, báo cáo.

1. Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm thông tin cho tất cả cán bộ nhân viên biết tình hình công tác trọng tâm của đơn vị. Phổ biến những chủ trương chính sách, chế độ. Những vấn đề mới có liên quan đến vấn đề hoạt động của cơ sở điều dưỡng và lĩnh vực công tác của đơn vị.

2. Các phòng thuộc Trung tâm hàng tháng định kỳ báo cáo thực hiện công việc của mình với giám đốc theo quy định.

+ Báo cáo tháng trước ngày 25 hàng tháng.

+ Báo cáo quý trước ngày 25 tháng cuối quý.

+ Báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

+ Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của giám đốc.

3. Hàng tháng, quý, năm giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo đúng định kỳ về cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và các cơ quan chức năng khác.

 Điều 13: Chế độ họp, nghỉ phép, nghỉ việc riêng.

1. Chế độ họp: Ngày thứ 2 hàng tuần lãnh đạo Trung tâm hội ý giải quyết công việc thường xuyên, ngoài ra có những vấn đề đột xuất thì tổ chức họp hội ý bất thường để giải quyết công việc.

- Các phòng, tổ công tác hàng tháng họp đánh giá, triển khai công tác trong tháng về lĩnh vực mình quản lý.

- Kết thúc chương trình công tác một quý, 6 tháng và một năm Trung tâm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả công tác, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu công tác cho từng quý và năm sau.

- Hàng năm vào dịp tổng kết Trung tâm tổ chức hội nghị công nhân viên chức một lần để tông kết đánh giá kết quả phong trào thi đua trong công nhân viên chức phấn đấu thự hiện kế hoạch được giao và khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích.

2- Chế độ nghỉ phép: Chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công nhân viên chức sẽ có kế hoạch sắp xếp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ phép theo quy định.

3. Chế độ nghỉ việc riêng: Nếu có lý do đặc biệt phải nghỉ việc riêng. Giám đốc Trung tâm xem xét giải quyết, trên cơ sở đề nghị của các đồng chí trưởng phòng, phụ trách các bộ phận.

- Cấp phòng quản lý được giải quyết cho nhân viên nghỉ 1 ngày.

- Nghỉ trên 1 ngày phải được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm.

Điều 14: Khen thưởng, kỷ luật.

1. Việc xét thi đua khen thưởng và kỷ luật phải được làm đúng theo quy trình, quy định của nhà nước phải có hội đồng thi đua khen thưởng hoặc hội đồng kỷ luật xem xét và đề nghị lãnh đạo đơn vị quyết định.

   2. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo và kiểm tra cán bộ nhân viên, người lao động hợp đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ công chức, người lao động thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chương VI

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI Ở CƠ QUAN

Điều 15: Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức biết, giám sát kiểm tra:

1. Chủ trương, Chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ, ngành, tỉnh liên quan đến công việc của đơn vị.

2. Chức năng, nhiệm vụ công tác của đơn vị.

3. Chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, chế độ tiền lương, tiêu chuẩn chức danh, ngạch công chức. Chế độ, quy định và kết quả của việc tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật.

4. Chế độ và các nguồn thu, chi tài chính, quy định mua sắm, quản lý sử dụng tài sản.

Điều 16: Những việc sau đây phải được cán bộ công chức bàn bạc, tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định:

- Chương trình công tác hàng quý, năm;

- Các nội quy, quy định của đơn vị;

- Quy định thu, chi tài chính (đặc biệt là các khoản thu, chi ngoài ngân sách Nhà nước cấp) của đơn vị.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 17:

 Mọi cán bộ nhân viên, người lao động của Trung tâm đều có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ sai phạm mà xử lý theo quy định hiện hành.

 Điều 18

Quy chế này được phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động của Trung tâm. Trong quá trình thực hiện có nội dung, quy định nào không phù hợp với thực tại thì mọi cán bộ, nhân viên, người lao động đều có thể tham gia đóng góp ý kiến, nhằm bổ sung cho quy chế làm việc của Trung tâm được hoàn chỉnh, phù hợp và có hiệu quả./.

        GIÁM ĐỐC

                                                       

  Đặng Thanh Xuân

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction